ΕΡΕΥΝΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

A. Επιδεικτική εφαρμογή του διαφυλλικού λιπάσματος Θείου – Ασβεστίου “ASPIDA” στη
ροδακινιά, για τον περιορισμό της προσβολής από Εξώασκο, με δύο σενάρια: Στο 1ο
εφαρμόσθηκαν 2 ψεκασμοί με “ASPIDA” (ο 1ος στην έκπτυξη των πρώτων φυλλοφόρων
οφθαλμών και ο δεύτερος 15 ημέρες αργότερα με 3 l/hl). Στο 2ο σενάριο ο πρώτος
ψεκασμός έγινε με ASPIDA στα 5 l/hl και ο δεύτερος με ΖΙΡΑΜ. Η αποτελεσματικότητα των
δύο αυτών σεναρίων συγκρίθηκε με την συνήθη πρακτική των δύο ψεκασμών με ΖΙΡΑΜ.
Οι μετρήσεις* των προσβεβλημένων βλαστών έδειξαν ότι:
• Η προσβολή στον αψέκαστο μάρτυρα και στα δύο κτήματα ήταν κοντά στο 70%,
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες που επικράτησαν ήταν εξαιρετικά
ευνοϊκές για να γίνουν προσβολές αλλά και να ολοκληρωθεί η επώαση και η
καρποφορία του μύκητα.

• Η μολυσματική βροχή που σημειώθηκε στις 19/2, βρήκε ψεκασμένο το πρώτο από
τα δύο κτήματα. Το δεύτερο, το αψέκαστο, είχε λιγότερους ξεκινημένους
φυλλοφόρους οφθαλμούς, γεγονός που εξηγεί τις λιγότερες προσβολές στον
αψέκαστο μάρτυρα του κτήματος αυτού. Παρά τη μικρότερη προσβολή στο
μάρτυρα, επειδή οι ψεκασμοί στο δεύτερο κτήμα έγιναν καθυστερημένα, αυτοί οι
λίγοι ξεκινημένοι οφθαλμοί μολύνθηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε
μεγαλύτερη προσβολή σε όλες τις μεταχειρίσεις.

• Η αποτελεσματικότητα του δεύτερου σεναρίου – με τον πρώτο ψεκασμό με ASPIDA
και τον δεύτερο με ΖΙΡΑΜ – και στα δύο κτήματα ήταν υψηλότερη από αυτή στο 1ο
σενάριο αλλά και από τη συνήθη πρακτική των 2 ψεκασμών με ΖΙΡΑΜ.
• Χαμηλότερη αποτελεσματικότητα έδειξε η εφαρμογή του 1ου σεναρίου όπου και οι
δύο ψεκασμοί έγιναν με ASPIDA και ιδιαίτερα στο κτήμα εκείνο όπου η απόσταση
μεταξύ των δύο επεμβάσεων ήταν μεγαλύτερη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η
διάρκεια κάλυψης του ASPIDA είναι μικρότερη από αυτή του ΖΙΡΑΜ εφόσον δεν
σημειωθεί παγετός.

• Στις 21/2, μετά τον πρώτο ψεκασμό του πρώτου κτήματος, σημειώθηκε ελαφρύς
παγετός με κατώτερη θερμοκρασία στους -1,4°C έως -2,2°C. Η σημαντικά μικρότερη
προσβολή στο τμήμα που ψεκάστηκε με ASPIDA σε σχέση με το τμήμα που
ψεκάστηκε με ΖΙΡΑΜ (για το οποίο είναι γνωστό ότι η προστατευτική δράση του
μειώνεται σημαντικά όταν εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των -0,5°C) δείχνει τη
μεγαλύτερη αντοχή του ASPIDA σε συνθήκες παγετού.

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του ASPIDA στην έκπτυξη των πρώτων φυλλοφόρων
οφθαλμών συνοδευόμενη από την εφαρμογή ΖΙΡΑΜ μετά από 10-15 ημέρες, έδωσε τα
καλύτερα αποτελέσματα στον περιορισμό της προσβολής από Εξώασκο. Αξίζει εδώ να
σημειωθεί ότι, όταν η κάλυψη των δένδρων πρέπει να γίνει πολύ νωρίς το Φλεβάρη ή
ακόμη και στα τέλη Γενάρη σε κάποιες ποικιλίες, οι παγετοί είναι πιο πιθανοί και η χρήση
του ASPIDA αποτελεί μια λύση, δεδομένης της ευαισθησίας του ΖΙΡΑΜ.
Β. Επιπρόσθετα οι μετρήσεις που έγιναν στα μέσα Μαΐου, έδειξαν ότι οι δύο εφαρμογές
ASPIDA μείωσαν σημαντικά την ένταση (-70%) και την έκταση (-68%) της προσβολή των
φύλλων από Τετρανύχους. Ακόμη όμως και η μία εφαρμογή μόνο, ήταν ικανή να κρατήσει
στο 50% την έκταση της προσβολής και στο 60-65 % την έντασή της.
*Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι διαθέσιμα στο agroq.gr

Powered By EmbedPress

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ

Top